Privacybeleid

Laatste versie: 23 september 2019

1. Jobdigger en persoonsgegevens

In dit privacy statement beschrijft Jobdigger hoe zij uw persoonsgegevens zullen behandelen met als doel het kunnen aanbieden van hoogwaardige en veilige producten en diensten aan klanten en belangstellenden.

Bij het uitvoeren van haar werkzaamheden verwerkt Jobdigger persoonsgegevens in haar rol als verwerkingsverantwoordelijke en verwerker. In beide gevallen verwerkt Jobdigger de gegevens overeenkomstig de eisen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG).

2. Wat is een persoonsgegeven?

Informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon is een persoonsgegeven.

3. Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Als verwerkingsverantwoordelijke verwerkt Jobdigger de door u zelf verstrekte dan wel beschikbaar gestelde persoonsgegevens bij het aangaan van een overeenkomst dan wel persoonsgegevens die zijn verstrekt bij getoonde interesse in onze producten en diensten of gegevens die afkomstig zijn uit marktonderzoek.

Als verwerker verwerkt Jobdigger persoonsgegevens in opdracht van opdrachtgevers. Deze opdrachtgevers kunnen zowel verwerkingsverantwoordelijke als verwerker zijn. 

4. Verwerking: grondslagen en gerechtvaardigde belangen

De verwerking van persoonsgegevens vindt door Jobdigger plaats op basis van een van de onderstaande grondslagen:

toestemming; 
uitvoering van een overeenkomst; 
wettelijke verplichting; 
gerechtvaardigd belang.

Onze gerechtvaardigde belangen zijn onder andere: marketing, beveiliging, IT-beheer, analyse van producten of diensten, bedrijfshuishouding, arbeidsmarkt vacatureonderzoek, juridische zaken en intern beheer.

5. Doeleinden voor het verwerken van persoonsgegevens

Jobdigger verwerkt uw persoonsgegevens voor de hieronder genoemde doeleinden:

Het uitvoeren van een overeenkomst met de klant.
Klanten en geïnteresseerden informeren over producten en diensten.
Klanten en geïnteresseerden informeren over relevante actualiteiten, acties, nieuwsbrieven, evenementen, onderzoeken en soortgelijke activiteiten.
Het voldoen aan wettelijke verplichtingen.
Arbeidsmarkt vacatureonderzoek.
Het analyseren van het gebruik en de functionaliteit van onze website (soorten gebruik, klikgedrag, etc.).
Het ontdekken van trends om (al dan niet op basis daarvan) nieuwe producten en diensten te ontwikkelen dan wel onze bestaande producten en diensten te optimaliseren

6. Delen met derden

Jobdigger deelt persoonsgegevens met derden in onder andere de volgende gevallen:

Het verwerken van persoonlijke gegevens door derden aan wie de verwerking is uitbesteed door Jobdigger in het kader van haar bedrijfsvoering.
In geval van een wettelijk voorschrift of een bevel van de bevoegde autoriteit.
Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.
Indien deze derden conform de AVG worden aangemerkt als verwerker, zal Jobdigger schriftelijke afspraken met hen maken. Door Jobdigger ingeschakelde verwerkers handelen op instructie en onder verantwoordelijkheid van Jobdigger.

7. Doorgifte persoonsgegevens buiten de EU

De persoonsgegevens die worden verzameld door Jobdigger worden opgeslagen op een server van ofwel Jobdigger zelf, een leverancier of beiden. Als persoonsgegevens naar een ontvanger in het buitenland worden verzonden, gebeurt dit alleen naar een ontvanger in een land dat volgens de Europese Commissie een voor persoonsgegevens passend beschermingsniveau biedt.

Als persoonsgegevens naar een ontvanger in een land worden verstuurd dat geen passend beschermingsniveau biedt, zal Jobdigger ervoor zorgen dat de wettelijk vereiste waarborgen worden getroffen zoals vermeldt in de AVG.

8. Bewaartermijnen

Jobdigger bewaart persoonsgegevens zolang:

Een klantrelatie met Jobdigger aanwezig is of u interesse blijft tonen voor de producten en/of diensten van Jobdigger.
Jobdigger wettelijk verplicht is uw gegevens te bewaren.
Jobdigger op grond van noodzakelijkheid en gerechtvaardigd belang uw gegevens moet bewaren.

9. Uw rechten, waaronder het recht om bezwaar te maken

U heeft het recht om te weten welke persoonsgegevens Jobdigger van u heeft vastgelegd en aan wie Jobdigger uw persoonsgegevens heeft verstrekt. Het gaat hierbij om persoonsgegevens die Jobdigger als verwerkingsverantwoordelijke verwerkt. Ingeval Jobdigger als verwerker voor een andere partij werkzaam is dan dient u vragen over uw recht op inzage en overige rechten aan deze partij te richten.

Naast het recht op inzage heeft u met betrekking tot onze verwerking van uw persoonsgegevens de volgende wettelijke rechten:

Het recht om uw toestemming in te trekken, voor zover onze verwerking van uw persoonsgegevens daarop is gebaseerd.
Het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Het recht om uw gegevens te (laten) rectificeren/corrigeren.
Het recht op verwijderen van uw persoonsgegevens.
Het recht op beperking van betreffende verwerking(en).
Het absolute recht om bezwaar te maken tegen direct marketing.
Het recht om bezwaar te maken tegen verwerkingen die plaatsvinden vanwege de gerechtvaardigde belangen van Jobdigger.

Deze rechten kunnen slechts worden uitgeoefend voor zover de wet deze rechten toekent.

Voor vragen of verzoeken kunt u contact opnemen met onze administratie. Jobdigger zal binnen de wettelijke termijn reageren. Buitensporige verzoeken kunnen wij buiten behandeling laten.

10. Intrekken toestemming

In het kader van het gebruik van producten en diensten van Jobdigger, alsmede in geval sprake is van getoonde interesse in producten en diensten, is het mogelijk dat u informatieve en commerciële informatie van ons ontvangt. Als u deze niet langer wenst te ontvangen, kunt u gebruik maken van de afmeldmogelijkheid onderaan ieder bericht dat u ontvangt.

11. Beveiliging

Jobdigger heeft passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen die ervoor zorgen dat uw persoonsgegevens worden beschermd tegen onrechtmatige of onbevoegde verwerking, verlies, vernietiging en beschadiging.

12. Cookies

Jobdigger maakt gebruik van drie soorten cookies:

Functionele cookies:
Dit is een cookie die nodig is voor het functioneren van de website. Dit is bijvoorbeeld nodig om ingelogd te blijven op uw account bij Jobdigger.

Analytische cookies:
Jobdigger maakt gebruik van Google Analytics voor het verzamelen van analytische gegevens. Wij hebben voor het verwerken van deze gegevens een verwerkersovereenkomst met Google afgesloten. Daarnaast anonimiseren wij de IP-adressen die Jobdigger bezoeken en delen wij geen gegevens met Google.

Tracking cookies:
Tracking cookies worden gebruikt om websitebezoekers te kunnen volgen, zodat bijvoorbeeld advertenties relevanter kunnen zijn voor een individuele bezoeker.

Zie voor meer informatie over cookies ons cookie statement: https://cdn.cookiecode.nl/cookie/jobdigger.nl/nl/pdf

Wijzig uw cookievoorkeuren

13. Contact

Voor vragen en/of opmerkingen met betrekking tot de in dit privacy statement behandelde onderwerpen kunt u altijd contact opnemen met onze administratie via info@jobdigger.nl.

14. Wijzigingen van dit privacy statement

De manier waarop Jobdigger persoonsgegevens verwerkt, het doel, de samenstelling of de hoeveelheid van gegevens die worden verwerkt, kan wijzigen. Daarom behoudt Jobdigger zich het recht voor om dit privacy statement aan te passen.

Ben je benieuwd naar wat wij voor jouw organisatie kunnen betekenen?

Wil je Jobdigger zien?

Vraag dan nu vrijblijvend een online demo aan

Online demo aanvragen

Wil je op de hoogte blijven van al ons nieuws?
Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief!